MATUS BISTAN


The Wave
Senec, Slovakia


The space is in the Municipal Cultural Centre – originally a modernist cultural building which was reconstructed in 2006. After partitions were removed, a longitudinal space with horizontal windows and a skeletal load-bearing system was allocated to the new department of non-fiction literature. Since 15,000 volumes had to be stored in an area of 150 m2, the main challenge of this project was to come up with a solution that did not fill the entire space with bookshelves. The library needed a quiet study room, a space for working on computers and an open space where smaller events (up to 30 people) can be organized. The basic element of the interior is a curved bookshelf which runs through and defines all of these areas.

Riešený priestor je súčasťou budovy Mestského kultúrneho strediska – pôvodne modernistický kultúrny dom, ktorý bol v roku 2006 rekonštruovaný. Po vybúraní priečok je na nové oddelenie náučnej literatúry vyčlenený jeden pozdĺžny priestor s pásovým oknom a skeletovým nosným systémom. Keďže v priestore s plochou 150 m2 treba uskladniť 15 000 zväzkov, hlavnou výzvou projektu je vymyslieť riešenie, ktoré nezaplní celý priestor regálmi. V rámci knižnice by totiž mala byť tichá študovňa, priestor na prácu s počítačom a otvorený priestor, kde je možné usporiadať menšie podujatia (do 30 ľudí). Základným prvkom interiéru je zaoblený regál, ktorý svojím tvarom rozčleňuje vyššie spomenuté zóny.
Next Project

Mark